NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ

 

SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 190/2018, Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘare obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul stațiilor/ birourilor/ compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

-         respectarea clauzelor contractului de munca, inclusiv respectarea de obligațiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective;

-         îndeplinirea atribuţiilor legale;

-         organizare/derulare activitati curente;

-         soluționare a cererilor, petitiilor, sesizarilor , plângerilor;

-         închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii;gestionarea, planificarea si organizarea muncii;

-         formulare de acțiuni și reprezentare în instanță;

-         asigurarea egalitații si diversității la locul de muncă;

-         asigurarea sanatății și securitîții la locul de muncă;

-         evaluarea capacității de muncă a salariaților;

-         valorificarea drepturilor de asistență socială;

-         exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă;

-         organizarea încetării raporturilor de muncă;

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ prin stațiile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții, a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, etc.

 

 

 

 

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul stațiilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ sunt următoarele:

Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice

 • nume, prenume,
 • semnătura,
 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

În mod excepțional:

Pentru organizare/derulare activitati curente:

 • nume, prenume,
 • funcție, profesie
 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală
 • serie și număr CI/BI
 • CNP
 • date sensibile privind sanatatea

Pentru soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor:

 • nume, prenume,
 • funcție
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

 • nume, prenume,
 • semnătura,
 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ, strict în conformitate cu prevederile legale.

 

Sursa datelor cu caracter personal

SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ prin stațiile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează Autorității ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘşi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • alte instituții/autorități centrale și locale în vederea redirecționării, colaborarii, finalizarii cercetarii diferitelor cazuri, conform prevederilor legale;
 • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță;
 • în cadrul activității de organizare/derulare activitati curente a operatorului;

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare activitati curente, soluționărea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuţiilor legale, soluționare a petitiilor, plângerilor..

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor(DPO) din Entitatea EXTREM CONSULT SRL Timisoara, Calea Torontalului, nr. 2A, cam. 315, etaj 3, în scris la sediul entitatii sau prin e-mail la adresa: dpo@extremconsult.ro ; tel/fax: 0356448998; Mobil: 0723136873 .

 

 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.