Ghid GDPR

  Elemente de noutate

 Drepturile persoanelor vizate  potrivit regulamentului nr 679
 Regulament UE 679 2016

  Legea 129-2018

  Legea 190-2018

Depunerea Plângerilor în baza Regulamentului General privind Protecția Datelor


Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în București, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30 , prelucrează datele personale ale persoanelor fizice care i se adresează cu plângeri în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate.

Scopul prelucrării  este cel de soluționare a plângerilor, în limitele atribuțiilor și obligațiilor legale de autoritate ce monitorizează aplicarea  legislației  privind protecția datelor personale.

Datele personale ale petenților   sunt obținute  din plângerile depuse de aceștia și dovezile atașate, precum și, după caz, în urma demersurilor efectuate pentru soluționarea lor.

Datele personale pot fi dezvăluite  către operatorii sau persoanele împuternicite reclamate, în scopul soluționării plângerilor depuse, precum și către alte autorități sau instituții publice ori către autorități de supraveghere similare cu care ANSPDCP cooperează în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale.

Este obligatorie furnizarea datelor  de identificare și de corespondență reale, exacte și complete ale petiționarului și dacă este cazul, ale reprezentantului acestuia, în vederea soluționării adecvate a plângerilor și a transmiterii răspunsurilor. Nerespectarea acestor condiții poate atrage respingerea plângerilor ca inadmisibile ori dificultăți în transmiterea corespondenței. (consultați  procedura )

În cazul în care petenții nu doresc ca anumite date personale să fie dezvăluite în cadrul demersurilor efectuate pentru soluționarea plângerilor, au posibilitatea de a-și exercita  dreptul de opoziție , în condițiile prevăzute de  art. 21 din RGPD .

Datele personale ale petenților sunt stocate  pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru rezolvarea plângerilor, precum și a soluționării acțiunilor de către instanțele de judecată competente, dacă este cazul, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către ANSPDCP pot să își exercite drepturile  de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare, în conformitate cu dispozițiile art. 15-19 din RGPD, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă prin poștă la sediul ANSPDCP sau la adresa de e-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro


   Formular plangeri GDPR - ANSPDCP

   Procedura de soluţionare a plângerilor și a sesizărilor

Formular bresa GDPR - ANSPDCP

    Formular bresa GDPR - ANSPDCP