CODUL DE ETICÃ

AL SERVICIULUI JUDETEAN DE AMBULANTA TIMIS

 

 

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Art.1. -  Prezentul Cod de Eticã (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Legii nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Art. 2. - Codul functioneazã atât ca un contract moral între angajatii SAJ Timis si pacientii pe care ii deservesc, cât si ca un sistem de standarde de conduitã colegialã capabile sã contribuie la coeziunea institutionalã si a grupurilor de persoane implicate în activitatea  SAJ Timis, prin formarea si mentinerea unui climat bazat pe cooperare si competitie dupã reguli corecte.

Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintã o garantie a cresterii calitãtii si prestigiului serviciilor de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar in Judetul Timis,  scop posibil de atins prin intermediul urmãtoarelor obiective: a) autodisciplinarea persoanelor, prin asumarea continutului acestui cod; b) mentinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atributiilor si functiilor personalului din cadrul SAJ Timis; c) ameliorarea calitativã a relatiilor dintre angajati, angajati si pacienti; d) reducerea practicilor inadecvate si/sau imorale ce pot apãrea în mediul sanitar; e) cresterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar; f) facilitarea promovãrii si manifestãrii unor valori si principii, inserabile si în spatiul social; g) sensibilizarea opiniei publice în directia sustinerii activitatii de  asistenta medicala de urgenta si transport sanitar valorilor.

Art. 4.- Orice persoanã angajata in cadrul SAJ Timis are datoria moralã si profesionalã de a cunoaste, de a respecta si de a aplica prevederile prezentului Cod.

CAPITOLUL II VALORI, PRINCIPII SI NORME DE CONDUITÃ

Art. 5. - Personalul din cadrul SAJ Timis trebuie sã îsi desfãsoare activitatea profesionalã în conformitate cu urmãtoarele valori si principii:

a) impartialitate, independentã si obiectivitate;

b) responsabilitate moralã, socialã si profesionalã;

c) integritate moralã si profesionalã;

d) confidentialitate;

e) activitate în interesul public;

f) respectarea legislatiei generale si a celei specifice domeniului;

g) respectarea autonomiei personale;

h) onestitate si corectitudine intelectualã;

i) respect si tolerantã;

j) autoexigentã în exercitarea profesiei;

k) interes si responsabilitate în raport cu propria formare profesionalã;

l) implicarea în democratizarea societãtii, în cresterea calitãtii activitãtii  si a prestigiului institutiei;

m) respingerea conduitelor inadecvate.

Art. 6. - În vederea prestarii unor servicii de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar de calitate, în relatiile cu pacientii, angajatii SAJ Timis au obligatia de a cunoaste, respecta si aplica un set de norme de conduitã. Acestea au în vedere:

(1) Ocrotirea sãnãtãtii fizice, psihice si morale a pacientilor prin:

a) supravegherea permanentã a acestora pe tot parcursul transportului, în vederea asigurãrii depline a securitãtii tuturor celor implicati în aceste actiuni;

b) interzicerea agresiunilor fizice si tratamentelor umilitoare, sub orice formã;

c) asigurarea protectiei fiecãrui pacient, prin denuntarea formelor de violentã fizicã, a oricãrei forme de discriminare, abuz, neglijentã sau de exploatare;

d) excluderea oricãror forme de abuz sexual, emotional sau spiritual;

e) interzicerea hãrtuirii sexuale si a relatiilor sexuale cu pacientii, inclusiv a celor consensuale;

(2) Responsabilitate în vederea atingerii de cãtre angajati a standardelor de performantã prevãzute de  legislatia din domeniul sanitar.

(3) Respectarea principiilor deontologice.

(4) Interzicerea oricãror activitãti care genereazã coruptie:

a) prestarea oricaror activitati contra unei sume de bani, obiecte, servicii etc;

b) solicitarea de cãtre personalul angajat a unor sume de bani sau cadouri în vederea prestarii serviciilor de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar;

c) traficul de influentã si favoritismul în procesul de evaluare;

d) colectarea de fonduri de la pacienti sau pentru protocol sau cu orice alt titlu;

 (5) Interzicerea implicãrii angajatilor în activitãti de partizanat politic si de prozelitism religios.

(6) Excluderea din relatiile cu pacientii a oricãrei forme de discriminare, asigurarea egalitãtii de sanse.

(7) Respectarea demnitãtii persoanei umane.

Art.7. - În relatia cu pacientii, angajatii SAJ Timis, vor respecta si aplica urmãtoarele norme de conduitã:

a) stabilirea unei relatii de încredere mutualã, a unei comunicãri deschise si accesibile;

b) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor de sanate in limita competentelor;

c) informarea pacientilor despre toate aspectele tratamentului aplicat;

d) respectarea confidentialitãtii datelor furnizate si a dreptului la intimitate individualã si familialã;

Art.8. - Personalul din cadrul SAJ Timis, vor respecta si aplica urmãtoarele norme de conduitã colegialã:

a) relatiile profesionale trebuie sã se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, tolerantã, evitarea denigrãrii, sprijin reciproc, confidentialitate, competitie loialã;

b) orice angajat al SAJ Timis va evita lezarea libertãtii de opinie, vizând convingerile politice si religioase;

c) orice angajat al SAJ Timis va evita practicarea oricãrei forme de discriminare în relatiile cu ceilalti colegi;

d) între persoanele din cadrul SAJ Timis se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmeazã sã fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;

e) în evaluarea competentei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanta si rezultatele profesionale;

f) încurajarea diseminãrii cunostintelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea prestata;

g) orice angajat al SAJ Timis trebuie sã evite, prin afirmatii, aprecieri sau actiuni, sã afecteze imaginea profesionalã si/sau socialã a oricãrui alt angajat al SAJ Timis, cu exceptia situatiilor prevãzute si formalizate de actele normative în vigoare ( evaluãrile anuale, comisia de disciplinã etc.);

h) întreaga activitate a angajatilor SAJ Timis trebuie sã permitã accesul la informatiile care intereseazã pe toti membrii comunitãtii, posibilii candidati, institutiile cu care entitatea colaboreazã, asigurând astfel o informare corectã si facilitarea egalitãtii de sanse, precum si asigurarea accesului echitabil la resurse;

i) reactia publicã - prin drept la replicã, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumitã situatie creatã afecteazã imaginea unitãtii.

Art. 9. - Personalul din cadrul SAJ Timis care îndeplinesc functii de conducere, de îndrumare si control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta si aplica urmãtoarele norme de conduitã managerialã:

a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;

b) promovarea standardelor profesionale si morale specifice;

c) aplicarea obiectivã a reglementãrilor legale si a normelor etice;

d) evaluarea corectã conform prevederilor din fisa postului;

e) selectarea personalului de calitate, conform legislatiei în vigoare;

f) interzicerea oricãrei forme de constrângere ilegalã si/sau ilegitimã, din perspectiva functiei detinute;

g) respingerea oricãrei forme de abuz în exercitarea autoritãtii;

h) interzicerea oricãrei forme de hãrtuire a personalului, indiferent de statutul si functia persoanei hãrtuitoare;

i) exercitarea atributiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivã a evaluãrii, controlului, îndrumãrii si consilierii manageriale corecte si obiective.

Art. 10. - În exercitarea activitãtilor prestate, angajatilor SAJ Timis le sunt interzise:

a) consumul de substante psihotrope sau alcool;

b) organizarea pariurilor si a jocurilor de noroc;

c) folosirea dotãrilor si a bazei materiale în vederea obtinerii de beneficii financiare personale;

d) distrugerea intentionatã a dotãrilor si a bazei materiale;

e) distribuirea materialelor pornografice;

f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;

g) organizarea de activitãti care pot pune în pericol siguranta si securitatea pacientilor, a colegilor, sau a altor persoane aflate în incinta unitãtii.

Art. 11. - În relatia cu institutiile si reprezentantii comunitãtii locale, angajatii SAJ Timis, vor respecta si aplica urmãtoarele norme de conduitã:

a) colaborarea si parteneriatul cu institutiile/reprezentantii comunitãtii locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizãrii unor servicii de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar de calitate;

b) colaborarea si parteneriatul organizatiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate sanatatea, în scopul furnizãrii unor servicii de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar de calitate;

c) responsabilitate si transparentã în furnizarea de informatii cãtre institutiile de stat în protejarea drepturilor pacientului;

d) parteneriatele cu agenti economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizãrii unor servicii de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar de calitate;

e) în realizarea colaborãrii si a parteneriatelor cu institutiile/reprezentantii comunitãtii locale, organizatiile non-guvernamentale si agentii economici nu se vor angaja activitãti care sã conducã la prozelitism religios si partizanat politic, actiuni care pun în pericol integritatea fizicã si moralã a pacientilor sau care permit exploatarea acestora.

CAPITOLUL III  RÃSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI

Art. 12. - (1) Orice persoanã care considerã, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, cã este victima sau martorul unui comportament lipsit de eticã profesionalã din partea unei/unor persoane angajate a SAJ Timis, are dreptul de a sesiza comisia de eticã a SAJ Timis.

Art. 13. - Procedurile privind functionarea comisiei de eticã a SAJ Timis, precum si cele privind anchetarea si solutionarea încãlcãrii prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile stabilite prin Legea nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Art. 14. - Prezentul Cod face distinctia între încãlcarea neintentionatã si cea intentionatã a prevederilor sale:

(1) În cazul încãlcãrii neintentionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei si audierilor comisiei de eticã, persoana în cauzã va fi consiliatã cu privire la întelegerea situatiei de încãlcare a principiilor codului de eticã si, respectiv, va fi sprijinitã pentru concilierea amiabilã cu partea reclamantã.

(2) În cazul încãlcãrii intentionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei si a audierilor comisiei de eticã, aceasta din urmã poate initia urmãtoarele mãsuri, în functie de gradul de încãlcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum si în functie de punctul de vedere al Comitetului director al SAJ Timis:

a) concilierea amiabilã cu partea reclamantã;

b) atentionarea colegialã în cadrul comisiei de eticã si informarea Comitetului director al SAJ Timis, pentru luarea în considerare a neconformãrii persoanei respective cu prevederile codului;

c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentalã, prin consilierea si monitorizarea sa pe o perioadã decisã de cãtre Comitetul director al SAJ Timis. Continutul programului de remediere comportamentalã va fi stabilit de cãtre o comisie compusã dintr-un reprezentant al angajatilor, un reprezentant al conducerii unitatii si un psiholog. Acest program va fi aprobat de cãtre Comitetul director al SAJ Timis;

d) comisia de eticã, în functie de gradul de încãlcare a normelor Codului, poate propune comisiei de cercetare disciplinarã de la nivelul unitãtii, analiza cazului în vederea sanctionãrii disciplinare.

(3) Atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, comisia de eticã  notificã institutiile statului abilitate cu realizarea cercetãrii penale.

(4) Consilierea comisiei de eticã privind decizia de notificare si notificarea propriu-zisã adresatã institutiilor statului abilitate cu realizarea cercetãrii penale, sunt realizate de cãtre consilierul juridic al unitatii.

CAPITOLUL IV DISPOZITII FINALE

Art. 15. - Prezentul Cod nu se substituie legilor si regulamentelor în vigoare din domeniul sanitar si nici nu poate contraveni acestora.

Art. 16. - Prin prevederile prezentului Cod, activitãtile comisiei de eticã nu se substituie activitãtilor comisiei de cercetare disciplinarã, constituita la nivel de unitate, si nici activitãtilor institutiilor statului abilitate cu realizarea cercetãrii penale.

Art. 17. - (1) Modificarea prevederilor prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor a 2/3 din totalul membrilor Comisiei de eticã.

               (2) Modificãrile la Cod se realizeazã de cãtre un grup de lucru special constituit în acest scop si sunt aprobate cu 2/3 din voturile exprimate, cu conditia ca numãrul reprezentantilor Comisiei de eticã sã fie cel putin egal cu 2/3 din numãrul total al membrilor.

(3) Modificãrile la Cod intrã în vigoare începând cu data comunicarii lor tuturor angajatilor.

Art. 18. - Prezentul Cod se aprobã de Managerul general al SAJ Timis.

Intocmit, Cons. Jur. Monica Nagy, oct 2015